Všeobecné obchodní podmínky společnosti MG PRESS CZ s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) vymezují obchodní vztahy a smlouvy mezi společností MG PRESS CZ s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „zákazník“).

Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami a právním řádem České republiky. Tyto podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případná ujednání odchylující se od těchto podmínek musí mít vždy písemnou podobu a musí být potvrzeny oběma smluvními stranami. Zákazník odesláním závazné objednávky nebo podpisem smlouvy (objednávky) stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a zákazníkem řídil těmito podmínkami.

1. Vymezení obchodního vztahu

a) Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží nebo služeb zákazníkovi.

b) Dodavatelem dle těchto podmínek se rozumí společnost MG PRESS CZ s.r.o. se sídlem Havířov - Šumbark, Opletalova 608/2, PSČ 736 01, IČ 01768794, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 56608.

c) Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikatel řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

d) Uzavřením kupní smlouvy (případně odesláním závazné objednávky dodavateli) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uzavřená smlouva (závazná objednávka) je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

e) Uzavření kupní smlouvy může probíhat také elektronicky (e-mailem). V tom případě je zákazník povinen seznámit se s obchodními podmínkami dodavatele, které jsou umístěny na internetových stranách dodavatele www.tiskovyservis.eu a odesláním závazné objednávky se má za to, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil.

2. Zvláštní ustanovení o důvěrných informacích

a) Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě újmy.

b) Za důvěrné jsou považovány především veškeré informace (o dodavateli i zákazníkovi) o používaných výrobních technologiích, zaměstnancích, organizaci práce, obratech a tržbách a jakékoli další interní informace obdobného charakteru.

3. Ochrana osobních údajů

a) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

b) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (tento souhlas je možno kdykoliv odvolat).

c) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje).

4. Přijetí objednávky

a) Objednání zboží nebo služby zákazníkem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje objednávka učiněná e-mailem nebo v kancelářských počítačových programech (Word, OpenOffice a pod.) připojená v e-mailu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

b) Objednávky se adresují na adresu sídla společnosti (v případě zaslání poštou) nebo na hlavní e-mailovou adresu společnosti: mg-press@tiskovyservis.eu, objednavky@tiskovyservis.eu nebo konkrétní e-maily zaměstnanců dodavatele. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku resp. služby, požadované množství, nejpozdější termín dodání, místo dodání, způsob dopravy a platby, obchodní jméno zákazníka, přesnou adresu jeho sídla, resp. místa podnikání, jméno osoby, oprávněné jménem zákazníka jednat, včetně telefonického a e-mailového spojení, IČO, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu a fakturační adresu. Objednávka platí za přijatou pouze tehdy, je-li dodavatelem písemně nebo elektronicky (e-mailem) potvrzena. Je-li zakázka přijímána osobně v zakázkové kanceláři dodavatele, musí zákazník poskytnout všechny výše uvedené informace. Potvrzením objednávky zákazník vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává potvrzením najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.

5. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

a) Chce-li zákazník zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele, a to písemnou formou nebo elektronicky (e-mailem).

b) Zrušení objednávky v době výroby není možné, zákazník je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši. Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku po její předání zákazníkovi.

c) Požaduje-li zákazník zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, ale bylo již započato s grafickými pracemi na zakázce, eventuálně jiné započaté práce s plněním zakázky související, je povinen uhradit provedené práce.

d) Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zhotoveného nebo upraveného podle přání kupujícího.

e) Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) řídí, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách.

6. Kvalita výrobků a služeb

a) Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané zákazníkem v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.

b) Požaduje-li zákazník nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku.

c) Zákazník bere na vědomí, že u objednávek čítajících větší množství totožných výrobků, jako je např. produkční digitální tisk, ofsetový tisk, sítotisk, tamponový tisk, může výskyt nekvalitních výrobků činit až 5 % z celkového počtu výrobků.

7. Ceny výrobků a služeb, individuální cenové nabídky, akční nabídky

a) Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem firmy MG PRESS CZ, s.r.o., se sídlem Havířov-Šumbark, Opletalova 608/2 a jsou uváděny vždy včetně DPH.

Kompletní platné ceníky jsou umístěny na internetových stranách dodavatele (www.tiskovyservis.eu) a v sídle dodavatele.

b) V případě individuální nabídky (kalkulace) je vždy platná tato nabídka, která je nadřazena běžnému ceníku. Individuální nabídka (kalkulace) se většinou zpracovává u výrobně složitějších zakázek a zakázek jejichž finanční objem překračuje částku 10.000 Kč bez DPH. Vytvářet individuální nabídku (kalkulaci) není dodavatel povinen. Je to pouze jeho právo, ale pokud je tato individuální nabídka vytvořena, je pro dodavatele, v případě potvrzení zákazníkem, závazná.

c) AKCE: pokud dodavatel vyhlásí určitá cenová zvýhodnění některého nebo některých produktů (dále jen AKCE) jsou ceny uvedené v rámci AKCE nadřazeny cenám běžného ceníku a jsou pro dodavatele závazné v množstvích a obdobích dle AKČNÍ nabídky. O AKCI je zákazník informován prostřednictvím e-mailu (obchodního sdělení) případně v tištěné formě (leták) a na internetových stranách.

d) Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

e) Zakázky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí zakázky.

f) V případě větší časové náročnosti nebo jiných víceprací, vzniklých v průběhu zpracování zakázky v oblasti grafické přípravy zakázky, mající za následek zvýšení ceny grafické přípravy zakázky do 20 % z původně sjednané ceny, je dodavatel povinen o tomto zákazníka ihned informovat. Pokud zákazník s tímto navýšením nebude souhlasit má právo odstoupit od smlouvy (objednávky). Je však povinen dodavateli uhradit tu část grafických prací, které již byly na zakázce provedeny.

8. Autorská práva

a) Autorská práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny dodavatelem pro zákazníka, náleží po zaplacení plné výše sjednané ceny zákazníkovi.

b) Dodavatel si vyhrazuje právo použít svůj copyright na všech výrobcích, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti výrobku zákazníkem.

c) Dodavatel si vyhrazuje právo pořídit na vlastní náklady fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek výrobků a tyto záznamy či vzorky využít pro své reklamní účely i bez souhlasu zákazníka.

d) Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno zákazníka, případně období realizace zakázky.

9. Zvláštní ustanovení o dodávkách s montáží nebo kompletací

V případě zakázek, jejichž součástí je výroba a současně montáž nebo kompletace:

a) Zákazník si před započetím montáže nebo kompletace dodá vlastní maketu výrobku.

b) Zhotovitel na základě informací a pokynů zákazníka zpracuje maketu výrobku, kterou je zákazník povinen si potvrdit. Dodavatel si vyhrazuje právo výrobu makety zákazníkovi účtovat (po vzájemné dohodě).

10. Zvláštní ustanovení o korekturách

a) U všech zakázek, jejichž součástí je grafické zpracování návrhu, bude zákazník vyzván k provedení korektury grafického návrhu, obvykle na základě zaslaného návrhu v náhledu elektronickou cestou (e-mailem, soubor PDF, případně JPEG).

b) Dodavatel se zavazuje vyrobit zboží v souladu s návrhem, který byl při korektuře odsouhlasen.

c) Schválením korektury přebírá zákazník odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Zákazník nese odpovědnost za takto vzniklé vady na zboží a je povinen vyrobené zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného výrobku je považována za novou zakázku, kterou je zákazník povinen uhradit na své náklady.

d) U všech zakázek, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány zákazníkem, nese zákazník veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou a gramatickou úplnost a správnost výrobku.

e) Zákazník zároveň ručí za to, že poskytovanými údaji nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit dodavateli veškeré škody a náklady, které by mu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

11. Platební podmínky

a) Zákazník provádí úhradu zboží a služeb prostřednictvím jednoho zvoleného způsobu:

A. Platba předem - zboží bude předáno do produkce až okamžikem, kdy naběhne převedená částka na účet dodavatele a je disponibilní. Bankovní spojení a celková částka k úhradě bude zákazníkovi zaslána e-mailem. V případech, kdy nebude prováděna platba předem, je dodavatelem vyžadována záloha na zboží nebo služby. Dodavatel určil zálohy ve výši 60 % kupní ceny včetně DPH.

B. Příkazem - při dlouhodobé spolupráci může zákazník zažádat o tuto bezhotovostní formu platby se 14ti denní splatností.

C. Dobírka - dodavatel vydá zboží přepravní službě. Přepravní partner dodá zásilku (obvykle do druhého pracovního dne od expedice u dodavatele). Přepravce v den doručení telefonicky kontaktuje a vyzve zákazníka k hotovostní platbě jeho zásilky, po zaplacení mu bude předána. V případech, kdy bude prováděna platba dobírkou, je dodavatelem vyžadována záloha na zboží nebo služby. Dodavatel určil zálohy ve výši 60 % kupní ceny bez DPH.

D. Hotově při osobním převzetí - zákazník obdrží e-mailem nebo telefonicky informaci o vyhotovení zakázky, kterou si bude moci převzít v provozní době na adrese sídla dodavatele. Po zaplacení celkové částky mu bude zboží vydáno.

b) Dodavatel má právo určit zákazníkovi způsob úhrady. O tomto je zákazník informován již před uzavřením smlouvy (odesláním závazné objednávky).

c) Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve sjednané lhůtě splatnosti.

d) Pro případ, že zákazník nesplní svou povinnost uhradit řádně a včas jakýkoli finanční závazek vyplývající pro něj ze smlouvy uzavřené s dodavatelem nebo těchto podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy nebo obchodního vztahu (zejména závazek uhradit kupní cenu zboží a služeb či její část, zaplatit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení), je dodavatel oprávněn využít 3. osobu za účelem vymožení pohledávky za zákazníkem, přičemž zákazník je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutností takového vymáhání. Zákazník pro tento případ souhlasí s předáním veškerých dokumentů nutných k vymáhání pohledávky této 3. osobě týkajících se příslušné zakázky. Dodavatel není povinen předem informovat o předání pohledávky 3. osobě k vymáhání.

12. Smluvní pokuty a další poplatky

a) Pokud si zákazník, který si jako způsob odběru zakázky zvolil osobní odběr v sídle dodavatele i přes písemnou (e-mail) výzvu dodavatele nepřebere zboží ve lhůtě 14 dnů, je dodavatel oprávněn toto zboží zlikvidovat. Toto však nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit kupní cenu, či náhradu škody, jakož i další náklady s likvidací zboží související.

b) Pokud si zákazník, který si jako způsob odběru zakázky zvolil přepravu prostřednictvím smluvní přepravní služby, zakázku od této nepřebere a ta je následně vrácena zpět dodavateli je dodavatel oprávněn toto zboží zlikvidovat, případně na přímou písemnou žádost zakázku opětovně zákazníkovi zaslat. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit dodavateli náklady za opětovné zaslání.

c) V případě, že na straně zákazníka dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla delší než 30 pracovních dnů od data splatnosti faktury, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 20 % dlužné částky bez DPH.

d) Vznikem povinnosti zákazníka uhradit smluvní pokutu není dotčena jeho zákonná povinnost platit úroky z prodlení.

13. Prodlení a úroky z prodlení

a) Zákazník je v prodlení, nesplní-li svůj závazek zcela k poslednímu dni lhůty určené pro splnění jeho závazku.

b) Je-li zákazník v prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny, nebo její části, náleží dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

14. Záruční doba, odpovědnost za vady a reklamace

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku). Dodavatel poskytuje na všechny výrobky zákonnou záruční lhůtu v trvání 6 měsíců.

b) Reklamace na použitý materiál lze uplatnit pouze v záruční době.

c) Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží opravňující k reklamaci.

d) Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady.

e) Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně zákazníka ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace zákazníka.

f) Dodavatel není povinen upozornit zákazníka na zjevnou chybu, kterou v jeho zadání nalezne.

i) Jakékoli chyby, byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka dodavatelem, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoli nárokům k náhradě škody.

j) Dodavatel též neodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií - tzn. barvy na monitoru nemusejí odpovídat barvám v tisku. Vzhledem k technickým specifikům digitální tiskové technologie používané pro tisk nemůže zákazníka trvat na přesné barevné shodě zadaných barev (v jakémkoli standardu CMYK, PANTONE apod.), pokud si výslovně nevyžádal před tiskem zaslání fyzického výtisku poštou ke korektuře s výsledným tiskem. Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách nesouladu výsledného tisku s jeho původní představou je na straně dodavatele.

k) Oprávněně lze reklamovat pouze zboží, které by mělo obsahový nesouhlas s potvrzenou korekturou. Taková reklamace bude vyřízena ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla doručena v písemné formě dodavateli.

l) V případě uznání oprávněné reklamace zákazníka, se dodavatel zavazuje neprodleně a na vlastní náklady vyrobit reklamované zboží dle schválené korektury v uvedeném množství.

15. Povinnosti dodavatele

a) Dodavatel je povinen postupovat při výrobě s náležitou odbornou péčí.

b) Dodavatel je povinen oznámit neprodleně zákazníkovi, došlo-li ke změnám vstupních cen

c) Není-li v objednávce stanoveno rozpětí ceny, do které lze výrobek dodat zákazníkovi, je dodavatel povinen zastavit práce na výrobku až do doby, kdy bude změna ceny schválena zákazníkem.

d) Dodavatel je povinen dodat výrobky na místo, které ve smlouvě určí zákazník. Není-li dohodnuto jinak, hradí dopravu zákazník.

e) Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat zákazníka.

f) Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k zákazníkovi, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

g) Dodavatel je povinen chránit zájmy zákazníka mající souvislost s jejich smluvním vztahem a informovat zákazníka o všech skutečnostech, majících vztah k jejich smluvnímu vztahu.

16. Povinnosti zákazníka

a) Zákazník je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku dodavatelem.

b) Zákazník je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.

c) Informace v bodech a), b) je zákazník povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu předání výrobku nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení zákazníka. Pokud i přes výzvu dodavatele neposkytne zákazník potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené dodavatelem, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat úhradu více nákladů s nesplněním takové povinnosti souvisejících.

d) Zákazník je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a na sjednaném místě.

e) Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem.

17. Předání výrobku

a) Po dokončení výroby bude zákazník informován dodavatelem, aby si hotový výrobek převzal, nebo že jej předává přepravní službě. Záleží na druhu zvolené dopravy zákazníkem.

b) Předmětem této smlouvy není žádný závazek prodávajícího týkající se dodací lhůty zboží, pro dopravu se využívá služeb třetího subjektu a za kvalitu jeho služeb prodávající nenese žádnou odpovědnost. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení hotové zakázky.

c) Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je zákazník povinen před převzetím výrobku doplatit zbytek kupní ceny včetně DPH.

d) Výjimky z předchozího ustanovení tvoří pouze případy zvláštního platebního styku ve smyslu § 11 těchto podmínek.

e) Pokud některá strana požádá, musí smluvní partner vyhovět a vypracovat zápis o předání díla či výrobku.

18. Přechod vlastnictví

Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na zákazníka až po předání výrobku a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH.

19. Platnost všeobecných obchodních podmínek

a) Všeobecné platební podmínky jsou platné od data vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění.

b) Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoli důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.

c) Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

d) Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.

20. Závěrečná ustanovení

a) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2019 a nahrazují obchodní podmínky ze dne 22.2.2017.